Κανονισμός λειτουργίας καταφυγίων

 (Υπουργική Απόφαση 2868/2004 – Φ.Ε.Κ. 398 Β/27-2-2004)

Άρθρο 1. Ορισμός ορειβατικών καταφυγίων

Ορειβατικό καταφύγιο είναι κτιριακή εγκατάσταση με 80 (ογδόντα) το πολύ κλίνες σε υψόμετρο άνω των 900μ. που έχει κύριο σκοπό την ημερήσια ή ολιγοήμερη εξυπηρέτηση ορειβατών, αναρριχητών, πεζοπόρων, φυσιολατρών, χιονοδρόμων και εξερευνητών της φύσης. Τα υφιστάμενα και λειτουργούντα καταφύγια κατά τη δημοσίευση του νόμου 3105/2003 νοούνται ως έχουν.

Άρθρο 2. Χαρακτηρισμός – Έλεγχος ορειβατικών καταφυγίων

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 1 υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας, 2 εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης και 1 εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος, προκειμένου να ελέγχει την πιστή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να εισηγείται για την ίδρυση και το χαρακτηρισμό νέων καταφυγίων ως ορειβατικών, να εισηγείται τον αποχαρακτηρισμό όσων δεν τηρούν τις προϋποθέσεις και να προτείνει στον Υπουργό Ανάπτυξης τις τιμές διανυκτέρευσης.

Άρθρο 3. Διαχείριση καταφυγίων

 1. Φορέας διαχείρισης του ορειβατικού καταφυγίου μπορεί να είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), σωματεία ορειβατών (πεζοπόρων – αναρριχητών), η Νομαρχιακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 2. Ο φορέας διαχείρισης θα ορίζει τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του καταφυγίου, ο οποίος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα γνώσεις βουνού, πρώτων βοηθειών και διάσωσης και γνώση μιας ξένης γλώσσας.

Άρθρο 4. Τιμές – Κρατήσεις – Ακυρώσεις – Εκπτώσεις

 1. Οι τιμές διανυκτέρευσης και διημέρευσης, θα προτείνονται από την Επιτροπή του άρθρου 2 και θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 2. Πινακίδα τιμών διανυκτέρευσης, διημέρευσης και σίτισης, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας είναι υποχρεωτικά αναρτημένα σε εμφανές σημείο του χώρου. Τα δε τιμολόγια που ισχύουν είναι άμεσα ανακοινώσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 3. Η χρέωση για διημέρευση θα αντιστοιχεί στο 20% της καθορισμένης τιμής διανυκτέρευσης.
 4. Για την κράτηση θέσεων διανυκτέρευσης, πρέπει να ειδοποιείται ο υπεύθυνος του κάθε καταφυγίου με σχετικό έγγραφο όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες χρήσης του καταφυγίου, ο αριθμός των ατόμων και ότι άλλο σχετικό, ενώ ο υπεύθυνος του καταφυγίου υποχρεούται να απαντά, εντός 3 ημερών, για την αποδοχή ή μη της κράτησης. Σε καταφατική περίπτωση ο υπεύθυνος του καταφυγίου δύναται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 30% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων.
 5. Δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης και από τα δυο μέρη είναι δυνατή, εφόσον πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, με υποχρέωση επιστροφής της προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν τα εξής :
  α. εάν η ακύρωση γίνει από μέρους του ενδιαφερόμενου υποχρεούται στην καταβολή του 50% της συνολικής τιμής των συμφωνηθέντων ημερών (με συμψηφισμό της τυχόν εισπραχθείσας προκαταβολής),
  β. εάν η ακύρωση γίνει από μέρους του διαχειριστή, υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής.
 6. Η τήρηση βιβλίου ημερήσιας κίνησης πελατών αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου του καταφυγίου.

Άρθρο 5. Ορισμός διακριτικού τίτλου

Με αίτηση του φορέα διαχείρισης θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης η ονομασία των νέων ορειβατικών καταφυγίων. Τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια διατηρούν τους τίτλους που φέρουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ονομασίας του καταφυγίου, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση του φορέα διαχείρισης για αλλαγή της.

Άρθρο 6. Εσωτερικός κανονισμός

Α. Δεν επιτρέπεται

 1. Το κάπνισμα σε κανένα χώρο του καταφυγίου.
 2. Η χαρτοπαιξία, έστω και αν είναι χωρίς χρήματα, καθώς και παιχνίδια που προκαλούν θορύβους.
 3. Η χρήση μουσικής.
 4. Η είσοδος σε άτομα που αποδεδειγμένα έχουν μολυσματικές ασθένειες.
 5. Η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και η είσοδος σε άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
 6. Η τοποθέτηση και χρήση τυχερών μηχανημάτων.
 7. Η είσοδος σε κυνηγούς εφόσον φέρουν οπλισμό.
 8. Η είσοδος – παραμονή ζώων εντός του καταφυγίου.
 9. Η είσοδος στα υπνοδωμάτια με αρβύλες. Οι αρβύλες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό χώρο.

Β.

 1. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ο αναχωρών υποχρεούται να έχει προηγουμένως ενημερώσει το φύλακα του καταφυγίου.
 2. Απαγορεύεται στον υπεύθυνο του καταφυγίου να αποδέχεται κρατήσεις κλινών περισσοτέρων της δυναμικότητας του καταφυγίου.

Άρθρο 7.

 1. Το καταφύγιο πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο για την αντιμετώπιση ατυχημάτων στο βουνό.
 2. Το καταφύγιο διαθέτει υποχρεωτικά τηλέφωνο σταθερό ή κινητό ή ασύρματο επικοινωνία.
 3. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πλησίον των καταφυγίων ή εντός του δάσους διαφημιστικές πινακίδες, παρά μόνο πινακίδες πληροφόρησης, οι οποίες θα εγκρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 2, ή από τα κατά τόπους δασαρχεία.
 4. Οι διαχειριστές που δεν τηρούν τον παρόντα κανονισμό υπόκεινται σε ποινές οι οποίες ορίζονται από την τουριστική νομοθεσία για τα τουριστικά καταλύματα.

Άρθρο 8. Άδεια λειτουργίας

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Τ., καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ορειβατικού καταφυγίου.

Κατάλογος Καταφυγίων

 

 

 

Πελοποννήσου

Βουνό: Ζήρια
Τοποθεσία: Κεφαλάρι
Ονομασία: Α. Παπαθανασίου
Υψόμετρο: 850
Κρεββάτια: 32
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Φ. τηλ. 210-3807093

Βουνό: Ζήρια
Τοποθεσία: Οροπέδιο
Ονομασία: Δ. Χατζίδης
Υψόμετρο: 1540
Κρεββάτια: 40
Παρατηρήσεις: Προσωρινά εκτός λειτουργίας
Πληροφορίες: Ε.Σ.Ο.Χ.Α. Αιγίου τηλ. 26910-25285

Βουνό: Ζήρια
Τοποθεσία: Πόρτες
Ονομασία: Δ. Λουκίσας
Υψόμετρο: 1680
Κρεββάτια: 14
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Κορίνθου τηλ. 27410-29970 & 27410-72543

Βουνό: Μαίναλο
Τοποθεσία: Λάκκα Οστρακίνας
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1580
Κρεββάτια: 40
Παρατηρήσεις: Τηλ. 27960-22227
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Τρίπολης τηλ. 2710-232243

Βουνό: Παναχαϊκό
Τοποθεσία: Ψάρθι
Ονομασία: Σ. Γεροκωστόπουλος
Υψόμετρο: 1500
Κρεββάτια: 50
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Πατρών τηλ. 2610-273912

Βουνό: Παναχαϊκό
Τοποθεσία: Πρασούδι
Ονομασία: Ι. Διακίδης
Υψόμετρο: 1760
Κρεββάτια:  
Παρατηρήσεις: Κατεστραμμένο
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Πατρών τηλ. 2610-273912

Βουνό: Πάρνωνας
Τοποθεσία: Αρνόμουσγα
Ονομασία: Γ. Παπαθεοδώρου
Υψόμετρο: 1450
Κρεββάτια: 34
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Σπάρτης τηλ. 27310-22574

Βουνό: Ταύγετος
Τοποθεσία: Βαρβάρα
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1540
Κρεββάτια: 24
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Σπάρτης τηλ. 27310-22574

Βουνό: Χελμός
Τοποθεσία: Πουλιού βρύση
Ονομασία: Β. Λεοντόπουλος
Υψόμετρο: 2100
Κρεββάτια:  
Παρατηρήσεις: Δεν λειτουργεί ακόμα
Πληροφορίες: Ε.Ο.Ο.Α. τηλ. 210-3645904

 

Στερεάς Ελλάδος

Βουνό: Αράκυνθος
Τοποθεσία: Γρεβενό
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 982
Κρεββάτια: 10
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ο.Χ.Σ. Μεσολογγίου τηλ. 26310-25503

Βουνό: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πιτιμάλικο
Ονομασία: Α. Τζάρτζανος
Υψόμετρο: 1930
Κρεββάτια: 60
Παρατηρήσεις: Τηλ. 22650-62195
Πληροφορίες: Τηλ. 22650-28577 & 6974824456

Βουνό: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Μετερίζια
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 2020
Κρεββάτια: 18
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Π.Ο.Α. τηλ. 210-8218401

Βουνό: Γκιώνα
Τοποθεσία: Λάκκα Καρβούνη
Ονομασία: Γ. Περδίκης
Υψόμετρο: 1750
Κρεββάτια: 20
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Π.Ο.Α. τηλ. 210-8218401

Βουνό: Καλιακούδα
Τοποθεσία: Λακκώματα
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1450
Κρεββάτια: 20
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου τηλ. 22370-23051

Βουνό: Καλλίδρομο
Τοποθεσία: Νεβρόπολη
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1030
Κρεββάτια: 50
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ο.Φ.Υ. Λαμίας τηλ. 22310-22371

Βουνό: Κιθαιρώνας
Τοποθεσία: Πέταλο
Ονομασία: Ε. Τσάκος
Υψόμετρο: 1090
Κρεββάτια: 25
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας τηλ. 210-5545430

Βουνό: Κιθαιρώνας
Τοποθεσία: Προφ. Ηλίας
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1400
Κρεββάτια: 9
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας τηλ. 210-5545430

Βουνό: Οίτη
Τοποθεσία: Άνω Παύλιανη
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1100
Κρεββάτια: 36
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Φ.Ο.Α. Φοίβος τηλ. 210-5223669

Βουνό: Οίτη
Τοποθεσία: Τράπεζα
Ονομασία: Γ. Μωϋσίδης
Υψόμετρο: 1720
Κρεββάτια: 24
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Λαμίας τηλ. 22310-26786

 

Θεσσαλίας

Βουνό: Άγραφα (Βουτσικάκι)
Τοποθεσία: Καραμανώλη
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1420
Κρεββάτια: 12
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ο.Χ.Ο. Καρδίτσας τηλ. 24410-70946

Βουνό: Άγραφα (βουτσικάκι)
Τοποθεσία: Καραμανώλη
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1530
Κρεββάτια: 20
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ο.Χ.Ο. Καρδίτσας τηλ. 24410-94434, 6932744194

Βουνό: Άγραφα (Μπορλέρου)
Τοποθεσία: Ελατάκος
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1455
Κρεββάτια: 12
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Αναπτυξιακή Καρδίτσας τηλ. 24410-26345

Βουνό: Κόζιακας
Τοποθεσία: Λάκκα Ορνιοφωλιάς
Ονομασία: Χ. Χατζηπέτρος
Υψόμετρο: 1720
Κρεββάτια: 20
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. τηλ. 24320-75306

Βουνό: Όλυμπος
Τοποθεσία: Πυξάρι Σαλατούρας
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1800
Κρεββάτια: 6
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Χ.Ο.Σ. Ελασσόνας τηλ. 24930-23467

Βουνό: Όλυμπος
Τοποθεσία: Βρυσοπούλες
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1800
Κρεββάτια: 30
Παρατηρήσεις: Δεν έχει κουβέρτες
Πληροφορίες: Κ.Ε.Ο.Α.Χ. τηλ. 24930-62163

Βουνό: Όλυμπος
Τοποθεσία: Πυλώνες Αγ. Αντωνίου
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 2360
Κρεββάτια: 9
Παρατηρήσεις: Καταφύγιο ανάγκης
Πληροφορίες: Κ.Ε.Ο.Α.Χ. τηλ. 24930-62163

Βουνό: Όλυμπος
Τοποθεσία: Μεγάλη Γούρνα
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 2430
Κρεββάτια:  
Παρατηρήσεις: Κατεστραμμένο
Πληροφορίες: Ο.Σ. Καλυβίων “Ο Χριστάκης”

Βουνό: Όσσα
Τοποθεσία: Κάναλος
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1540
Κρεββάτια: 50
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Λάρισας τηλ. 2410-535097

Βουνό: Πήλιο
Τοποθεσία: Αγριόλευκες
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1320
Κρεββάτια: 80
Παρατηρήσεις: Τηλ. 24280-73702
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Βόλου τηλ. 24210-25696 & 24210-92654

 


Ηπείρου

Βουνό: Αετοί (όρη Βάλτου)
Τοποθεσία: Λακκώματα
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1350
Κρεββάτια: 10
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ο.Σ. Πρέβεζας τηλ. 26820-21156 & 26850-61254

Βουνό: Γράμος
Τοποθεσία: Αετομηλίτσα
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1400
Κρεββάτια:  
Παρατηρήσεις: Ξενώνας στο χωριό
Πληροφορίες: Τηλ. 26550-31345 & 6974389788

Βουνό: Μαυροβούνι
Τοποθεσία: Κόκκινη βρύση
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1850
Κρεββάτια: 29
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Δήμος Μετσόβου τηλ. 26560-41207

Βουνό: Μιτσικέλι
Τοποθεσία: Βρύση Παλιοχωρίου
Ονομασία: Α. Βερτόδουλος
Υψόμετρο: 1400
Κρεββάτια: 28
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ιωαννίνων τηλ. 26510-22138

Βουνό: Σμόλικας
Τοποθεσία: Νάνες
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1700
Κρεββάτια: 20
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Κοινότητα Παλιοσελίου τηλ. 26550-24626

Βουνό: Τύμφη
Τοποθεσία: Διάσελο Αστράκας
Ονομασία: Δ. Γεωργούλης
Υψόμετρο: 1930
Κρεββάτια: 53
Παρατηρήσεις: www.astrakarefuge.comr
Πληροφορίες: Τηλ. 26510-83906 & 6973223100

Μακεδονίας

Βουνό: Άσκιο
Τοποθεσία: Ράχη Μακρυγιάννη
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1480
Κρεββάτια: 60
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Χ.Ο.Ο. Πτολεμαίδας τηλ. 24630-27501

Βουνό: Βαρνούς
Τοποθεσία: Οροπέδιο
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1050
Κρεββάτια: 6
Παρατηρήσεις: Καταφύγιο ανάγκης
Πληροφορίες: Σ.Ε.Ο. Φλώρινας τηλ. 23850-25880

Βουνό: Βαρνούς
Τοποθεσία: Σολίτσιτο
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1200
Κρεββάτια:  
Παρατηρήσεις: Εκτός λειτουργίας
Πληροφορίες: Σ.Ε.Ο. Φλώρινας τηλ. 23850-25880

Βουνό: Βασιλίτσα
Τοποθεσία: Διάσελο Γομάρας
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1820
Κρεββάτια: 60
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Χ.Ο.Σ. Γρεβενών τηλ. 24620-28602

Βουνό: Βασιλίτσα
Τοποθεσία: Διάσελο Βασιλίτσας
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1800
Κρεββάτια: 30
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Χ.Ο.Σ. Γρεβενών τηλ. 24620-28602

Βουνό: Βέρμιο
Τοποθεσία: Σέλι
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1450
Κρεββάτια: 75
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-278288

Βουνό: Βέρμιο
Τοποθεσία: Σέλι ή Λάκκα Μιρέ
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1500
Κρεββάτια: 117
Παρατηρήσεις: Τηλ. κατ. 23310-49209
Πληροφορίες: Σ.Χ.Ο. Βέροιας τηλ. 23310-26970 & & 23310-49297

Βουνό: Βέρμιο
Τοποθεσία: 3-5 Πηγάδια
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1450
Κρεββάτια: 30
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Νάουσας τηλ. 23320-28567

Βουνό: Βέρμιο
Τοποθεσία: 3-5 Πηγάδια
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1470
Κρεββάτια: 85
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Νάουσας τηλ. 23320-28567

Βουνό: Βέρνο
Τοποθεσία: Βίγλα Πισοδερίου
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1650
Κρεββάτια: 30
Παρατηρήσεις: Τηλ. κατ. 23850-46501
Πληροφορίες: Σ.Ο.Χ. Φλώρινας τηλ. 23850-29939

 


Θράκης

Βουνό: Παπίκιο
Τοποθεσία: Φύλακας
Ονομασία: Χ. Δήμου
Υψόμετρο: 1030
Κρεββάτια: 50
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής τηλ. 25310-29411 & 2530-30702

Βουνό: Ροδόπη (Χαϊντού)
Τοποθεσία: Λειβαδίτης
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1220
Κρεββάτια: 36
Παρατηρήσεις: Τηλ. κατ. 25410-68023
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ξάνθης τηλ. 25410-24818 & 6972003910

Εύβοιας

Βουνό: Δίρφη
Τοποθεσία: Λειρί
Ονομασία: Μ. Νικολάου
Υψόμετρο: 1110
Κρεββάτια: 55
Παρατηρήσεις: Τηλ. κατ. 22280-25655
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας τηλ. 22210-25230 & 6978442874

Βουνό: Όχη
Τοποθεσία: Καστανόλογγος
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1020
Κρεββάτια: 25
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Γιοκάλειο Ίδρυμα τηλ. 22240-22472 & 22240-26417

 


Κρήτης

Βουνό: Δίκτη
Τοποθεσία: Στροβίλι Λιμνάκαρου
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1350
Κρεββάτια: 12
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Λασιθίου τηλ. 2810-226900

Βουνό: Ίδη ή Ψηλορείτης
Τοποθεσία: Πρίνος
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1110
Κρεββάτια: 30
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου τηλ. 2810-227609

Βουνό: Ίδη ή Ψηλορείτης
Τοποθεσία: Τουμπωτός Πρίνος
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1500
Κρεββάτια: 28
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ρεθύμνης τηλ. 28310-57766

Βουνό: Λευκά Όρη
Τοποθεσία: Ταύρη
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1200
Κρεββάτια: 46
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647

Βουνό: Λευκά Όρη
Τοποθεσία: Βόλικας
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1400
Κρεββάτια: 25
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647

Βουνό: Λευκά Όρη
Τοποθεσία: Καλέργη
Ονομασία:  
Υψόμετρο: 1640
Κρεββάτια: 45
Παρατηρήσεις: Τηλ. κατ. 28210-33199
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647

Βουνό: Λευκά Όρη
Τοποθεσία: Διάσελο Σβουριχτής
Ονομασία: Χ. Χουλιόπουλος
Υψόμετρο: 1970
Κρεββάτια: 22
Παρατηρήσεις:  
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος: Ρωμανάς Σωτήρης
Αντιπρόεδρος: Βουτσογιαννάκης Αντώνης
Γενικός Γραμματέας: Βουρλιάς Γιώργος
Ειδικός Γραμματέας: Οικονόμου Χάρης
Ταμίας: Μποτσιβάλης Γεράσιμος
Έφορος Ορειβασίας-Αναρρίχησης: Μητρόπουλος Γιώργος
Έφορος Χιονοδρομίας-Εκδηλώσεων: Γκούσκος Δημήτρης
Έφορος Καταφυγίου: Ρωμανά Σοφία
Έφορος Υλικού: Χαρωνιτάκης Αλέξανδρος

 

 

Καλώς ‘Ηλθατε

Αγαπητοί φίλοι!

Η ορειβασία δεν είναι ένα άθλημα που αφορά μόνο λίγους, όπως ίσως κάποιοι λανθασμένα πιστεύουν. Ο καθένας μας μπορεί να ασχοληθεί με αυτή στο μέτρο των δυνατοτήτων του, και είναι σίγουρο ότι πολύ σύντομα θα διαπιστώσει ότι η ομορφιά που θα εισπράττει και η ευεξία που θα νιώθει θα τον αποζημιώνουν στο μέγιστο για την όποια προσπάθεια έχει καταβάλει.

Αν και εσείς αισθάνεστε αληθινό δέος να σας πλημμυρίζει μπροστά στους σιωπηλούς γίγαντες που σημαδεύουν κάθε άκρη της πατρίδας μας, αν αντιμετωπίζετε την άμεση επαφή με τη φύση όχι σαν μια απελπισμένη φυγή από την ασφυκτική καθημερινότητα, αλλά σαν μια συνειδητή επιλογή στην πορεία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, σας καλούμε να ενταχθείτε στην παρέα μας για να ανακαλύψουμε μαζί τον μαγικό κόσμο των βουνών.

Σας περιμένουμε λοιπόν!

 

 

ΕΟΣ Ηλιούπολης

Η τυχαία συνάντηση μερικών ερασιτεχνών ορειβατών στον Υμηττό οδήγησε στη δημιουργία του πυρήνα του Συλλόγου μας, ο οποίος ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1995 ως Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης “ΥΜΗΤΤΟΣ”. Το 2000, σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο 2725/99 και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Σεπτεμβρίου 2000, το καταστατικό τροποποιήθηκε και ο Σύλλογος μετονομάστηκε σε Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Ηλιούπολης. Από το 2000 είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).

Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου που τον ακολουθούν ανέβηκαν στις ψηλότερες κορφές της χώρας μας, διέσχισαν δάση και φαράγγια σπάνιας ομορφιάς και έζησαν ξεχωριστές στιγμές μέσα στη φύση, σε όλες τις εποχές και με όλες τις συνθήκες. Ο Σύλλογός μας έχει κάνει ουσιαστικά βήματα προς την εδραίωση της παρουσίας του στα ορειβατικά πράγματα της χώρας μας, ενώ έχει διευρύνει σημαντικά την απήχησή του, προσφέροντας μια ποικιλία αναβάσεων και εξορμήσεων που έχουν κερδίσει και αρκετά μέλη και φίλους εκτός Ηλιούπολης.

Πολύ έντονη είναι επίσης η δραστηριοποίηση του Συλλόγου στα δρώμενα της πόλης μας. Έχει πάρει μέρος στις περισσότερες δενδροφυτεύσεις που έχουν γίνει στον Υμηττό, συμμετέχει ενεργά στην πυροφύλαξη και παρεμβαίνει σε θέματα περιβάλλοντος ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης. Επιπλέον, για να δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να θαυμάσουν τις ομορφιές της φύσης μας, οργανώνει τακτικά δημόσιες προβολές διαφανειών και βίντεο από τις διάφορες εξορμήσεις του.

Τέλος, χάρη στις ανεκτίμητες προσπάθειες και την ακούραστη προσφορά των μελών του, ο Σύλλογός μας έχει από το 1995 το δικό του Καταφύγιο στον Υμηττό, σε υψόμετρο 500 μ., το οποίο φιλοδοξεί να επεκτείνει και να βελτιώσει στο άμεσο μέλλον.