ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1- ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ο Σύλλογος αποτελεί τη συνέχεια του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Ηλιούπολης «ΥΜΗΤΤΟΣ», που ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1995, αναγνωρίστηκε με την απόφαση 3480/95 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρίστηκε στα οικεία βιβλία με αριθμό 20194/19-9-95.
Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο 2725/99 και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Σεπτεμβρίου 2000, το καταστατικό τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του εν λόγω νόμου ως εξής: Ο Σύλλογος είναι Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», με έδρα την Ηλιούπολη Αττικής, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους και χάριν συντομίας θα λέγεται «Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ».

Άρθρο 2- ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1) Η ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της ορειβασίας σε όλες της τις μορφές και εκδηλώσεις, όπως αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση, αλπινισμός και αναβάσεις υπερυψηλών βουνών.
2) Η ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση του αθλήματος του ορειβατικού σκι και της χιονοδρομίας.
3) Η ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση του αθλήματος της αγωνιστικής αναρρίχησης.
4) Η ανάπτυξη και διάδοση της σπηλαιολογίας (αθλητικής και επιστημονικής).
5) Η ανάπτυξη και διάδοση και άλλων αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τα βουνά και την ορεινή φύση.
6) Η συγκρότηση, η οργάνωση και ο συντονισμός ομάδων διάσωσης, για περιπτώσεις ορειβατικών ή άλλου είδους ατυχημάτων, σε συνεργασία με τις οικείες κρατικές υπηρεσίες.
7) Η συμμετοχή σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης, είτε με πρωτοβουλία του Συλλόγου είτε σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.
8) Η ενίσχυση κάθε άλλης εκδήλωσης που έχει σχέση με την πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς επίσης και η διάδοση της λαογραφικής παράδοσης του τόπου. Επίσης, η συμμετοχή σε κινήσεις και προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και η συνεργασία με άλλους οργανισμούς, σωματεία και αρχές στον αγώνα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Άρθρο 3- ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύλλογος:
1) Οργανώνει τακτικές αναβάσεις στα βουνά της Ελλάδας και της αλλοδαπής.
2) Οργανώνει χιονοδρομίες και χιονοδρομικούς αγώνες σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Φροντίζει για την άσκηση των αθλητών χιονοδρόμων με τη βοήθεια ειδικών προπονητών, συμμετέχει σε τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς χιονοδρομικούς αγώνες.
3) Κατασκευάζει και συντηρεί χιονοδρομικές εγκαταστάσεις. Κατασκευάζει και συντηρεί ορεινά καταφύγια. Κατασκευάζει και συντηρεί τεχνητές πίστες για αναρρίχηση και οργανώνει ορειβατικές υπαίθριες κατασκηνώσεις.
4) Πραγματοποιεί χαράξεις και σηματοδοτήσεις ορειβατικών και αναρριχητικών διαδρομών στα ελληνικά βουνά.
5) Ιδρύει και συντηρεί σχολές ορειβασίας και χιονοδρομίας καθώς και άλλων αθλημάτων σχετιζόμενων με τα βουνά και την ορεινή φύση, υπό την επίβλεψη ειδικών εκπαιδευτών.
6) Καλλιεργεί την αγωνιστική αναρρίχηση και οργανώνει αγώνες σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Φροντίζει για την άσκηση των αθλητών αναρριχητών με τη βοήθεια εκπαιδευτών-προπονητών και συμμετέχει σε τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς αγώνες.
7) Καλλιεργεί το ορειβατικό σκι και οργανώνει αγώνες σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Φροντίζει για την άσκηση των αθλητών ορειβατικού σκι με τη βοήθεια εκπαιδευτών-προπονητών και συμμετέχει σε τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς αγώνες.
8) Οργανώνει εξορμήσεις σε σπήλαια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
9) Παρέχει τη συμβολή και βοήθειά του για επιστημονικές και κάθε είδους εργασίες και δημοσιεύσεις που έχουν σκοπό τη διάδοση και πραγματοποίηση των επιδιώξεων του Συλλόγου, τη μελέτη και περιγραφή των ελληνικών και ξένων βουνών, τη μελέτη της χλωρίδας και της πανίδας.
10) Εκδίδει ενημερωτικό και πληροφοριακό δελτίο στο οποίο δημοσιεύεται όλη η δραστηριότητα του Συλλόγου και σχετικά άρθρα και μελέτες.
11) Συμμετέχει σε κάθε κίνηση και προσπάθεια για την προστασία της ορεινής φύσης και του περιβάλλοντος γενικότερα.
12) Στα πλαίσια των σκοπών του, ο Σύλλογος μεριμνά για τη μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του.
13) Διοργανώνει εκδρομές φυσιολατρικού, τουριστικού και άλλου ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
14) Διοργανώνει υπηρεσίες προς διεκπεραίωση των εργασιών του και καταρτίζει επιτροπές από τα μέλη του.
15) Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου, ο Σύλλογος δύναται να καταστεί μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (Ε.Ο.Χ.) και κάθε υπερκείμενης δευτεροβάθμιας οργάνωσης.

Άρθρο 4- ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται άτομα αδιακρίτως φύλου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που θέτει η εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την εγγραφή. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του Συλλόγου υποβάλλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο διά του Προέδρου του, συνυπογραφόμενη από δύο μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται στην πρώτη συνεδρίαση περί της εγγραφής ή μη του αιτούντος, κατ’ απόλυτη κρίση του.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή στους επιδιωκόμενους σκοπούς του. Τα επίτιμα μέλη δεν μετέχουν στη Διοίκηση, δεν ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και δεν υπόκεινται σε οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Άρθρο 5

Αθλητές του Συλλόγου είναι οι κατέχοντες τα Δελτία Αθλητών που εκδίδουν οι αντίστοιχες Ομοσπονδίες και συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου, μην έχοντας ανάμιξη στα διοικητικά αυτού.
Οι αθλητές, μετά από ένα έτος αφότου έπαψαν να συμμετέχουν σε επίσημους αθλητικούς αγώνες, δικαιούνται να γίνουν μέλη με μόνη την υποβολή προς το Δ.Σ. του Συλλόγου σχετικής έγγραφης δήλωσης.
Οι εν ενεργεία αθλητές της αγωνιστικής αναρρίχησης και του ορειβατικού σκι μπορούν να αποκτήσουν, εκτός από την ιδιότητα του αθλητή, και αυτή του μέλους του Συλλόγου, αφού συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 6

Τα μέλη πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή στον Σύλλογο, που ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιορίσει στο μισό το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή προκειμένου για σπουδαστές, εργαζόμενους, στρατευμένους ή άλλη κατηγορία προσώπων, καθώς επίσης και στην περίπτωση συζύγων μελών.

Άρθρο 7

Τα μέλη υποχρεούνται:
1) Να καταβάλλουν προς τον Σύλλογο τις συνδρομές τους.
2) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
3) Να συμμορφώνονται με το καταστατικό του Συλλόγου.
4) Να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών.
5) Να αποδέχονται και να εκτελούν πρόθυμα οποιαδήποτε εργασία ή αποστολή που τους ανατίθεται από τα όργανα του Συλλόγου, για την πρόοδο και την πραγματοποίηση των σκοπών του.
6) Να επιδεικνύουν καλή αγωγή, κοσμιότητα και άψογη συμπεριφορά στα γραφεία, στο εντευκτήριο, στο γυμναστήριο, στο καταφύγιο, στους αγώνες, στις ορειβατικές αναβάσεις και στις λοιπές εκδηλώσεις.

Ειδικότερα: Να φροντίζουν για το γόητρο και την αξιοπρέπεια του Συλλόγου. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη, έστω και αν αυτά είχαν μειοψηφήσει κατά τη λήψη τους.

Άρθρο 8- ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συλλόγου είναι:
1) Τα ποσά τα προερχόμενα από δικαιώματα εγγραφών, συνδρομών ή εκτάκτων εισφορών των μελών.
2) Εισπράξεις από τη χρησιμοποίηση του καταφυγίου, του γυμναστηρίου, από εκμετάλλευση του εντευκτηρίου, από εισιτήριο εισόδου αγώνων και λοιπές εκδηλώσεις (χορός κ.λπ.).
3) Τόκοι καταθέσεων.
4) Κρατικές, δημοτικές και πάσης φύσεως επιχορηγήσεις.
5) Έσοδα από εκδόσεις του Συλλόγου (περιοδικά, χάρτες κ.λπ.).
6) Δωρεές ή κληροδοτήματα, καθώς επίσης και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμες αιτίες, επ’ ωφελεία απογραφής.

Δωρεές που υποχρεώνουν τον Σύλλογο σε ενέργειες που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του Συλλόγου δεν γίνονται δεκτές.
Η ανίκητη περιουσία του Συλλόγου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται, για λογαριασμό του Συλλόγου, μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
Τα κεφάλαια του Συλλόγου διατίθενται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωριζόμενης στα πρακτικά αυτού και υπέρ των σκοπών του.

Άρθρο 9- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο αν γνωστοποιήσουν την επιθυμία τους αυτή γραπτά τρεις (3) μήνες πριν τελειώσει ο λογιστικός χρόνος, ο οποίος συμπίπτει με τον ημερολογιακό χρόνο και ισχύει για το τέλος αυτού.
Για μέλος που καθυστερεί δύο (2) συνεχόμενα έτη να καταβάλει τη συνδρομή του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προβεί στη διαγραφή του, χωρίς καμιά προειδοποίηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος του Συλλόγου για τους παρακάτω λόγους:
1) Αν το μέλος καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή άλλο ατιμωτικό αδίκημα.
2) Αν το μέλος για οποιονδήποτε λόγο έβλαψε δόλια τα συμφέροντα του Συλλόγου ή ενεργεί εναντίον των σκοπών και επιδιώξεων του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν αποφασίσει τη διαγραφή του, υποχρεούται γραπτά να καλέσει το προς διαγραφή μέλος σε έγγραφη απολογία.
Η απόφαση που θα εκδοθεί κοινοποιείται υποχρεωτικά στο διαγραμμένο μέλος.

Άρθρο 10- ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα του Συλλόγου είναι:
1) Η Γενική Συνέλευση.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
4) Η Εξελεγκτική Επιτροπή, ως όργανο ελέγχου.

Άρθρο 4- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυριότερο σώμα και το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο από το καταστατικό, του οποίου ερμηνεύει αυθεντικά τις αμφισβητούμενες διατάξεις. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κάθε φορά που θα κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 των μελών που έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντος χρόνου, η οποία θα περιλαμβάνει και τα προτεινόμενα θέματα για συζήτηση. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, οπότε η συζήτηση περιορίζεται στα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε.
Σε κάθε Γενική Συνέλευση  εκλέγεται τριμελές Προεδρείο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραμματέας κρατάει πρόχειρα πρακτικά και καθαρογράφει μετά στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
Α τρία αυτά μέλη δύνανται να αποτελούν και την Εφορευτική Επιτροπή των Αρχαιρεσιών, η οποία διενεργεί τις εκλογές, ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας τους επιτυχόντες και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί την κλήρωσή τους.
Τη Γενική Συνέλευση προσκαλεί ο Πρόεδρος, μετά του Γενικού Γραμματέα, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση αναφέρει τον τόπο, το χρόνο, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες  πριν τη Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντος χρόνου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε απαρτία αποτελούν οσαδήποτε παρόντα μέλη του Συλλόγου.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ανακαλεί αυτά ή μέλη αυτών, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία επ’ αυτών.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου, με παρόντα το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων που έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή αυτών που έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντος χρόνου.
Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για αρχαιρεσίες ή για προσωπικά ζητήματα, οπότε είναι μυστική.

Άρθρο 12- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται αρχαιρεσίες κάθε δύο (2) έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου ή, σε περίπτωση αδράνειας αυτού, από τον επόμενο ή μεθεπόμενο κ.ο.κ., εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Ορειβασίας-Αναρρίχησης, Έφορο Χιονοδρομίας, Έφορο Καταφυγίων, Έφορο Υλικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το Αρχείο, το Μητρώο, τα βιβλία Πρακτικών, το βιβλίο Ταμείου, το βιβλιάριο καταθέσεων, την Αλληλογραφία και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

Άρθρο 13

Ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζει να εκπροσωπεί τον Σύλλογο μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα. Εκτάκτως, όταν υπάρχει ανάγκη ή ζητηθεί από δύο συμβούλους, με προσκλήσεις που κάνει ο Πρόεδρος με τα θέματα που θα συζητηθούν.
Όταν ο Πρόεδρος αμελεί, η πρόσκληση αποστέλλεται από τα μέλη που ζητούν τη σύγκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων πέντε (5) από τα μέλη του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών αυτού και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά διευθύνει τον Σύλλογο και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του Συλλόγου και στη διαχείριση της περιουσίας αυτού, πλην της ακίνητης περιουσίας, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.
Οι κενές θέσεις των συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο συμπληρώνονται με τη σειρά της εκλογής των εκλεγέντων αναπληρωματικών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του, δύναται να διορίζει τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, από τα μέλη του Συλλόγου ή και με ειδική σύμβαση μη μέλη του Συλλόγου, με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει αρμοδιότητες σε μέλη ή μη μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επιτροπές για την εξυπηρέτηση ορισμένων ειδικών σκοπών, μη αντικειμένων στις διατάξεις του παρόντος.
Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμά τους είναι τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση και έξοδα για κίνηση και παράσταση όταν απασχολούνται με υποθέσεις του Συλλόγου ή μετακινούνται γι’ αυτές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ορίζει τους αντιπροσώπους του Συλλόγου στις υπερκείμενες δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Άρθρο 16

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα σε κάθε περίπτωση.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλληλογραφεί στο όνομα του Συλλόγου και μαζί με τον Γενικό Γραμματέα υπογράφει τα έγγραφα, ως και τα εντάλματα πληρωμής.
Φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα για συζήτηση.
Έχει την επιμέλεια για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έχει τη γενική ευθύνη και δίνει γενική κατεύθυνση στα ζητήματα του Συλλόγου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου, ο Έφορος Ορειβασίας-Αναρρίχησης.

Άρθρο 17

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει την επιμέλεια στα θέματα αλληλογραφίας. Τηρεί μητρώο και πρωτόκολλο. Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Συλλόγου.
Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου.
Τον Γενικό Γραμματέα βοηθά και σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 18

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη για την περιουσία του Συλλόγου. Έχει την ευθύνη των εισπράξεων. Εκδίδει ειδικές έντυπες αποδείξεις εις διπλούν, οι οποίες θεωρούνται από τον Πρόεδρο. Το αντίγραφο της απόδειξης αποτελεί αρχείο του Συλλόγου.
Λογοδοτεί για τη διαχείριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.
Τα χρήματα του Συλλόγου κατατίθενται σε αναγνωρισμένη τράπεζα, την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε έντοκο λογαριασμό.
Ο Ταμίας στα χέρια του δεν μπορεί να κρατάει χρήματα του Συλλόγου αξίας πάνω από 100.000 δραχμών ή 300 ευρώ.
Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και τα λοιπά παραστατικά της διαχείρισής του και συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον οποίο εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ενεργεί κάθε πληρωμή, μετά από ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε τρίμηνο υποβάλλει συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο τέλος του χρόνου υποβάλλει απολογισμό της διαχείρισής του και κατάσταση της περιουσίας του Συλλόγου.
Τον Ταμία, όταν αυτός απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος τον οποίο ορίζει ο ίδιος με την έγκριση του Προέδρου.
Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή αμέλεια.

Άρθρο 19

Ο Έφορος Ορειβασίας-Αναρρίχησης εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα των διαφόρων ορειβατικών και αναρριχητικών εκδηλώσεων, σχολών, ορειβατικών κέντρων νεότητας και λοιπών εκδηλώσεων του Συλλόγου (που διοργανώνονται είτε από τον ίδιο είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, κρατικούς ή ιδιωτικούς), καθώς και των αγωνιστικών εκδηλώσεων αναρρίχησης και ορειβατικού σκι και εποπτεύει την ορθή εκτέλεσή τους.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, είναι δυνατόν να αναπληρωθεί από άλλο σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Ο Έφορος Χιονοδρομίας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα των διαφόρων χιονοδρομικών αγώνων, σχολών, και λοιπών χιονοδρομικών εκδηλώσεων του Συλλόγου (που διοργανώνονται είτε από τον ίδιο είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, κρατικούς ή ιδιωτικούς) και εποπτεύει την ορθή εκτέλεσή τους.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, είναι δυνατόν να αναπληρωθεί από άλλο σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτελεί πρόσθετα καθήκοντα, που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21

Ο Έφορος Καταφυγίων μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των καταφυγίων που ανήκουν στον Σύλλογο.
Επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθμισης και συντήρησής τους.
Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του και εισηγείται σχετικά.
Καταρτίζει διάφορα προγράμματα σύμφωνα με τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και την πολιτική του Συλλόγου στον τομέα των καταφυγίων και μεριμνά για την εκτέλεσή τους μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δημιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση των καταφυγίων του Συλλόγου και φροντίζει για την ενημέρωση του γενικού Αρχείου του Συλλόγου.
Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και γενικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με τα καταφύγια του Συλλόγου.
Πραγματοποιεί όσες επαφές απαιτούνται σχετικές με τις αρμοδιότητές του.
Συγκροτεί και συντονίζει Ομάδα ή Ομάδες Εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραμμάτων του τομέα ευθύνης του, στις οποίες μπορεί να είναι επικεφαλής.
Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Ο Έφορος Υλικού έχει την επιμέλεια της μη χρηματικής περιουσίας του Συλλόγου (υλικού κ.λπ.), φροντίζει για την καλή εμφάνιση των εντευκτηρίων και εκτελεί πρόσθετα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι ιδρυτικά ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετία ως μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο μέλη, ενώ αποφαίνεται με πλειοψηφία.
Ύστερα από προηγούμενη πάντοτε εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει πειθαρχικές ποινές αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο και συγκεντρώσει τα σχετικά στοιχεία, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή παράβαση του παρόντος Καταστατικού ή συμπεριφορά μη σύμφωνη με τους σκοπούς του Συλλόγου ή για πράξεις επιβλαβείς προς αυτόν και γενικά ανάρμοστη διαγωγή.
Οι ανωτέρω αιτιολογημένες αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται από τον Γραμματέα του, κοινοποιούνται δε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα και κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, είναι δε: α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) προσωρινός αποκλεισμός από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου ή τα εντευκτήρια, και τέλος δ) διαγραφή.

Άρθρο 24- ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μέσα σε δώδεκα (12) ημέρες με πρωτοβουλία του πρώτου επιτυχόντος και εκλέγει τον Πρόεδρό της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο και την εποπτεία των έργων και της καλής διοίκησης του Συλλόγου, σύμφωνα με το Καταστατικό και τους νόμους.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση για να ενεργήσει τον σχετικό έλεγχο διαχείρισης και να συντάξει τη σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να προτείνει μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την οικονομική και γενικότερη βελτίωση του Συλλόγου.

Άρθρο 25- ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κυκλική σφραγίδα που έχει στο κέντρο το σήμα του Συλλόγου: αετός που κρατάει στα νύχια του ορειβατική αξίνα και σκι (χιαστί) να πετάει στην κορυφή του Ολύμπου, και γύρω οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ε.Ο.Σ.) ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1995.

Άρθρο 26- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Σύλλογος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα, των σε ισχύ Νόμων περί Σωματείων, όπως επίσης και προς κάθε διάταξη του Ν. 2725/99 και σε κάθε συναφή διάταξη νόμου άλλης αθλητικής νομοθετικής πράξης περί αθλητικών σωματείων. Για τυχόν ασάφειες αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση, εφόσον οι αποφάσεις δεν αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει και εσωτερικό κανονισμό για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου.

Άρθρο 27- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται όταν προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντος χρόνου.
Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού αποφασίζει η Ειδική Γενική Συνέλευση.
Η Ειδική Γενική Συν΄λευση έχει απαρτία αν είναι παρόντα το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών, ενώ αποφασίζει η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Άρθρο 28- ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, και η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 περί τροποποίησης του Καταστατικού.
Διαλυομένου του Συλλόγου, η περιουσία του μεταβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή όπου αλλού ορίζει η Αθλητική Νομοθεσία.

Άρθρο 29- ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό του Ε.Ο.Σ. Ηλιούπολης, που αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε τόσο κατά άρθρο όσο και στο σύνολό του από την ειδική για το σκοπό αυτό συγκληθείσα την 27η Σεπτεμβρίου 2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Μητρόπουλος                                                                          Σ. Ρωμανάς